سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی خرداد 96 پیش دانشگاهی


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی (ریاضی فیزیک) 2 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی (علوم تجربی)  2 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دین و زندگی (علوم انسانی)  2 خرداد 96  
دانلود پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲(شیعیان)  
دانلود سوالات و پاسخنامه قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)  
دانلود سوالات و پاسخنامه تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)  
دانلود سوالات و پاسخنامه تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)   
دانلود سوالات و پاسخنامه تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جبر و احتمال (ریاضی فیزیک) 4 خرداد 96 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی 3 سوم (علوم تجربی) 4 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی) 4 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی اختصاصی (مـعـارف) 4 خرداد 96 
 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک 3 (ریاضی فیزیک) 7 خرداد 96 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک 3 (علوم تجربی) 7 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق (علوم انسانی) 7 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه و منطق (علوم معارف) 7 خرداد 96 
 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی 3 (ریاضی فیزیک) 9 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی 3 (علوم تجربی) 9 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی (علوم انسانی) سوم 9 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی (علوم معارف) سوم 9 خرداد 96 
 

دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (انگلیسی) 3 (ریاضی) 11 خرداد 96  
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجی (انگلیسی) 3 (تجربی) 11 خرداد 96 
 
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (انگلیسی) 3 (انسانی) 11 خرداد96 
 
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (آلمانی) 3 سوم دبیرستان 11 خرداد 96 
 
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (فرانسه) 3 سوم متوسطه 11 خرداد 96 
 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی 3 (ریاضی فیزیک) 13 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی 3 (علوم تجربی) 13 خرداد 96 
 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ایران و جهان 2 (انسانی) 13 خرداد 96 
 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اسلام (2) (علوم معارف) 13 خرداد 96 
 
 
 
 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه 2 (ریاضی فیزیک) 16 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی (علوم تجربی) 16 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم انسانی) سوم 16 خرداد 96   
 
 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا 2 (علوم انسانی) 18 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تفسیر (علوم معارف) 18 خرداد 96 
 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان (ریاضی فیزیک) 20 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی 2 (علوم تجربی) 20 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی (انسانی) 20 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی تخصصی (معارف) 20 خرداد 96 
 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (ریاضی فیزیک) 22 خرداد 96  
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی 3 (علوم تجربی) 22 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آرایه های ادبی (انسانی) 22 خرداد 96 
 
دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اخلاق (علوم معارف) 22 خرداد 96 
 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی 3 (ریاضی فیزیک) 25 خرداد 96  
 http://finalexam.blog.ir