سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 97
**************

***********

*************

****************

*************
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (انگلیسی) 3 (ریاضی) دوشنبه 10 دی 97    
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجی (انگلیسی) 3 (تجربی) دوشنبه 10 دی 97    
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (انگلیسی) 3 (انسانی) دوشنبه 10 دی 97    
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (آلمانی) 3 سوم دبیرستان دوشنبه 10 دی 97    
دانلود سوالات پاسخنامه تشریحی زبان خارجه (فرانسه) 3 سوم متوسطه دوشنبه 10 دی 97    


****************************
**************


**************


***********